Soita meille: +358 10 524 5500

 • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.2.2023

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mm.

1)      Minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi Mediconsult Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (kts. 1. Rekisterinpitäjä) sekä verkkosivustoihimme (www.mediconsult.fi, www.mediatrisiro.fi ja www.mediresepti.fi) (”Mediconsult Oy:n verkkosivustot”) liittyviä palveluita sekä ottamalla meihin yhteyttä Mediconsult Oy:n verkkosivustojen kautta.

2)      Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytämme.

3)      Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi.

Käyttämällä Mediconsult Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (kts. 1. Rekisterinpitäjä) sekä Mediconsult Oy:n verkkosivustoihin (www.mediconsult.fi, www.mediatrisiro.fi ja www.mediresepti.fi) liittyviä palveluita sekä ottamalla meihin yhteyttä Mediconsult Oy:n verkkosivustojen kautta hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaselosteen sisältö:

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
 3. Rekisterin nimi
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 5. Rekisterin tietosisältö
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 10. Tarkastusoikeus
 11. Tietojen korjaaminen
 12. Henkilötietojen säilyttäminen
 13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 14. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
 15. Evästeet
 16. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mediconsult Oy ja sen Suomessa rekisteröity tytäryhtiö Mediresepti Oy (”Rekisterinpitäjä”).
Osoite: Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki

Puhelin: +358 10 524 5500

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava 
Osoite: Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava (a) mediconsult.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterinpitäjän asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva henkilörekisteri (”Mediconsult Oy:n henkilörekisteri” tai ”Rekisteri”).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mediconsult Oy:n henkilörekisteriä käytetään rekisterinpitäjän asiakkaiden ja muiden asialliseen yhteyteen perustuvien henkilöiden (”Rekisteröity”) hallintaan ja palvelemiseen.

Rekisteriä voidaan lisäksi käyttää kehittämiseen, tilastointiin, analysointiin, raportointiin, palautteen keräämiseen, markkinointiin, mainontaan ja markkina- sekä mielipidetutkimukseen. Tietoja voidaan käsitellä myös tiedon kohdentamiseksi oikealle kohderyhmälle. Rekisterinpitäjä voi myös kerätä tietoa nettisivujen käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Rekisterinpitäjä käsittelee ja kerää vain kyseessä olevan käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja ainoastaan artiklassa mainituin perustein:

1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella,

2) rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa Rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä,

3) jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi,

4) jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta,

5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus),

6) jos kysymys on konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän asiakkaita tai työntekijöitä koskevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään kyseisen yhteenliittymän sisällä,

7) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • Nimi
 • Titteli
 • Yhteystiedot:
     -Osoitetiedot
     -Puhelinnumero
     -Sähköpostiosoite
 • Organisaation nimi
 • Muut rekisteröidyn demografiatiedot


Asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen sekä Mediconsult Oy:n verkkosivustojen käyttöön liittyvät tiedot:

 • Palveluiden käyttö ja kontaktihistoria
 • Palveluiden käytön tai asiakkuuden alkaminen, päättyminen ja tila
 • Rekisteröidyn itse ilmoittamat personoivat tiedot
 • Rekisteröidyn ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • Rekisteröidyn suostumukset ja kiellot
 • Tiedot ulkoisista tietolähteistä
 • Rekisteröidyn selaimen Rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta Rekisteröity on siirtynyt Mediconsult Oy:n verkkosivustoille)
 • Rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja


Rekisterissä käytetään sisällön kohdentamiseen profilointia, jolloin henkilötietojoukosta etsitään ennakkoon määriteltyjä piirteitä, jotka yhdistävät eri ihmisiä. Profilointi auttaa kohdentamaan Rekisteröidyille heitä kiinnostavia sisältöjä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää Mediconsult Oy:n asiakkaiden ja muuhun asialliseen yhteyteen kuuluvien henkilöiden itse ilmoittamia tietoja, evästeiden myötä automaattisesti tallentuvia käyttäjän Mediconsult Oy:n verkkosivustoilla tekemiä toimenpiteitä tai Rekisterinpitäjän omassa toiminnassa kertynyttä tietoa.

Henkilötietoja voidaan kerätä Mediconsult Oy:n verkkosivustoilla, niiden laskeutumissivuilla ja lomakkeiden avulla, jolloin tietoja saadaan Rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoihin yhdistettävää tietoa voi syntyä myös automaattisesti evästeiden avulla. Tietoja voi myös kertyä Rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Rekisteröidyn tietoja voidaan siirtää Rekisterinpitäjän käyttämien järjestelmien välillä vähintään kerran vuodessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Mediconsult Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ulkopuolisille tahoille.  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa tietojen käsittelemisessä käytettävistä teknisistä apuvälineistä ovat Rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Rekisterinpitäjän käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa, jonne ne siirretään noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimia edellytyksiä. Ne voivat olla myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tiukempaa tietoturvallista käsittelyä vaativaa tietoa käsitellään ja säilytetään vain Suomessa, Mediconsult Oy:n omissa auditoiduissa ympäristöissä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tässä tietosuojaselosteessa mainitut henkilötiedot varastoidaan sähköisesti. 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Rekisterinpitäjän myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoja käsittelevät valtuutetut henkilöt, jotka Rekisterinpitäjä määrittelee, ja joiden työtehtävät edellyttävät Rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä noudattaa toiminnassaan erikseen määriteltyjä tietoturvaperiaatteita sekä tietoturvaloukkauksia koskevia ohjeistuksia.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa omien henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröity voi esittää pyynnön saada omien henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietoa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuojavastaava@mediconsult.fi. Rekisterinpitäjällä on halutessaan oikeus veloittaa tietojen toimittamisesta rekisteröidylle.

11. Tietojen korjaaminen

Artikla 16 takaa Rekisteröidylle oikeuden saada oikaistua omat virheelliset, puutteelliset tai epätarkat tietonsa. Rekisteröity voi oikaista omat virheelliset, puutteelliset tai epätarkat tietonsa milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuojavastaava@mediconsult.fi.

12. Henkilötietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä käsittelee vain kyseessä olevan käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja ja niitä säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten tai jos laki edellyttää muuten säilytysvelvollisuutta.

Poistuneiden asiakasorganisaatioiden henkilöt poistetaan Rekisteristä kerran vuodessa. Rekisteristä poistetaan myös Rekisteröidyt, joiden tiedot eivät ole päivittyneet huomattavan pitkään aikaan.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Artikla 17 takaa oikeuden tulla unohdetuksi, mikäli Rekisterinpitäjä ei tarvitse enää tietoja kerättyä tarkoitusta varten tai Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai vaatia tietonsa poistettavaksi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuojavastaava@mediconsult.fi.

14. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Suostumus suoramainontaa ja -markkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta (”Suoramarkkinointi”) varten on mahdollista antaa esimerkiksi sähköisesti tai puhelimitse.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä Rekisteröityä koskevia tietoja Suoramarkkinointia varten. Rekisteröity voi kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoja Suoramarkkinoinnin tarkoituksiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@mediconsult.fi.

15. Evästeet

Käytämme Mediconsult Oy:n verkkosivustoilla evästeitä, eli ns. cookie-toimintoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat Mediconsult Oy:n verkkosivustojen hallinnoijan tunnistamaan Mediconsult Oy:n verkkosivustoilla usein vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen. Evästeiden avulla on esimerkiksi mahdollista tallettaa tietoa vierailijan selaamasta Mediconsult Oy:n verkkosivustosta (esimerkiksi millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat). Tällöin Mediconsult Oy:n verkkosivusto muistaa vierailijan hänen palatessaan uudestaan verkkosivuille.

Mediconsult Oy:n verkkosivustot käyttävät Hubspot Analytics- sekä Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä.

Evästeistä saatavan tiedon tarkoituksena on Mediconsult Oy:n verkkosivustojen kehittäminen, palvelun käytön helpottaminen sekä asiakas- ja käyttökokemuksen parantaminen, esimerkiksi kohdentamalla Mediconsult Oy:n verkkosivustojen vierailijoille yksilöityä sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivustojen asianmukaiselle toimimiselle, jolloin evästeet poiskytkemällä sivusto ei välttämättä toimi sille tarkoitetulla tavalla.

Mikäli Mediconsult Oy:n verkkosivustoilla vieraileva käyttäjä haluaa poistaa evästetoiminnot käytöstä, mahdollistavat useimmat selainohjelmat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

Mediconsult Oy:n verkkosivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin tai ns. sosiaalisen median liitännäisiä, jotka voivat lähettää tunnistettavaa tietoa kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivustoihin evästeiden tallentumisen tietokoneellesi. Rekisterinpitäjällä ei ole määräysvaltaa kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, eikä ole vastuussa niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Katso myös evästeselosteemme, jonka kautta voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin vain. 

16. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta Mediconsult Oy:n verkkosivustoilla. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen.

Suosittelemme Rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mediconsult Oy:n verkkosivustojen ja siihen liittyvien palveluiden jatkuva käyttö tietosuojaselosteen päivittämisen jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Ettei tärkein unohtuisi

Autamme teitä muutosprosessien läpiviennissä, konsultoinnissa ja koulutuksessa sekä tarjoamme käyttöpalveluja ratkaisujenne tueksi. Meiltä saat myös apua projektien läpivientiin, tarvittaessa myös oman projektipäällikön muodossa.