Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

4+1 hyötyä sosiaali- ja terveysalan raportoinnista

Ville Salaspuro - 26/02/2019

Raportointi ja sitä kautta tiedolla johtaminen ovat nykypäivänä tärkeässä roolissa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Raportointia ei enää nähdä pelkästään pakollisena kulueränä, ja hyvä niin. Mutta minkälaisia hyötyjä raportointi voi asiantuntijoille, organisaatioille ja viranomaistahoille tuoda?

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan yksinkertaistaen johtamis- ja toimintamallia, jossa tietoa hyödynnetään osana päätöksentekoprosessia. Raportoinnin avulla mahdollistetaan kirjatun tiedon tuottaminen ymmärrettävään muotoon, jotta sitä voidaan hyödyntää johtamisessa ja päätöksenteossa. Nykyään myös kirjaamiseen ja sen laatuun panostetaan entistä enemmän, sillä laadukas kirjaaminen on suoraan yhteydessä laadukkaaseen raportointiin ja sitä kautta parempaan tiedon hyödyntämiseen.

Osa sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnista on pakollista, ja sitä vaativat kansalliset tahot kuten sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Valvira. Alueellisesti raportointia voivat edellyttää myös kunnat tai kuntayhtymät. Vaikka osa sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnista onkin kansallisten vaatimusten sanelemaa, voi raportointi olla muutakin kuin pakollinen kuluerä. Parhaimmassa tapauksessa organisaatiossa tuotettua tietoa voidaan jalostaa kaikkien - sekä asiantuntijoiden, organisaation että viranomaistahojen - hyödyksi. Raportoinnista hyötyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas, kun esimerkiksi raportoitua asiakas- tai potilasryhmäkohtaista tietoa hyödynnetään palveluiden kehittämisessä.

Listasimme alle neljä asiantuntijoita, organisaatiota ja viranomaistahoja koskevaa raportoinnin hyötyä sekä yhden erityisesti organisaatioita koskevan hyödyn.

1) Luotettavampaa tietoa

Raportointi edellyttää rakenteista kirjaamista, jotta tieto on saatavissa järjestelmistä muussa kuin proosamuodossa. Rakenteisen kirjaamisen myötä myös kirjaamiskäytännöt yhtenäistyvät, joten itse potilastieto on luotettavampaa. Yhtenäisen kirjaamiskäytännöt esimerkiksi terveyden- ja sosiaalihuollon laadun, vaikuttavuuden ja kustannusten osalta tuottaa luotettavampaa vertailutietoa.  

2) Ajantasaisempaa tietoa

Nykyisellään sosiaali- ja terveydenhuollon johdon raportit ovat pääsääntöisesti potilashistoriapainotteisia ja taaksepäin katsovia eikä tiedon saaminen ulos järjestelmistä tapahdu automaattisesti vaan on työlästä ja hidasta. Uuden ajan raportit tuottavat tietoa nopeammin - jopa reaaliaikaisesti - visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Ajantasaisesta tiedosta on suurempi hyöty johtamisessa, päätöksenteossa ja esimerkiksi palveluiden suunnittelussa.

3) Laajempaa tietoa

Kun seurataan ja yhdistetään eri toimijoiden tuottamaa dataa, saadaan kokonaiskuva palveluprosesseista ja eri toimijoiden yhteistyön sujuvuudesta. Kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa kuitenkin pirstaleinen tieto, joka on hajautunut eri palveluntuottajien ja rekisterien välille. Yhtenäisellä raportoinnilla edesautetaan laajemman tiedon keruuta ja hyödyntämistä – erityisesti tiedolla johtamisessa oleellista on kokonaiskuva.

4) Palvelurajat ylittävää tietoa

Raportoinnin työkalujen avulla voidaan yhdistää eri palveluita ylätason kokonaisuuksiin, ns. erilaisiksi tietopaketeiksi. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelut voidaan raportoida erillisten palveluiden sijaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin päätöksentekokin muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi.

+1) Tietoa omasta toiminnasta

Raportoinnin avulla sosiaali- ja terveysalan organisaatio voi saada parempaa tietoa myös omasta toiminnastaan. Tuntemalla oman toimintansa organisaatiot pystyvät keskittymään oleellisen kehittämiseen. Raportoinnin avulla toimija pystyy paitsi arvioimaan mennyttä myös ennakoimaan tulevaa.

Haluatko tietää lisää? Olemme rakentaneet oppaan sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnin ja tiedolla johtamisen tueksi. Perehdymme oppaassa mm. kysymyksiin: mitä sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnilla tarkoitetaan? Mitä raportointi vaatii ja mitä hyötyä siitä on?

 

New call-to-action

 

Ville Salaspuro

KIRJOITTAJA Ville Salaspuro

ville.salaspuro@mediconsult.fi

Ville on koulutukseltaan lääketieteen tohtori (LT) ja työskentelee Mediconsultin lääketieteellisenä johtajana.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 14/06/2024

Kanta-lääkityslista yhdistää kansalaisten lääkitystiedot: Mediconsultilla asiaan on jo varauduttu

Kanta-lääkityslista eli kansallinen lääkityslista etenee vuonna 2026 vaiheeseen, jossa kaikkien suomalaisten lääkitystiedot tulevat Kanta-palveluiden Reseptikeskuksen kautta paremmin saataville, ja tiedon esittäminen ja näyttäminen yksinkertaistuu....

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta