Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Miten varmistutaan kotihoidon laadun toteutumisesta kiireen keskellä?

Tiina Pohjonen - 25/10/2021

Ikääntyvien palveluiden kysyntä tulee Suomessa kasvamaan lähivuosina merkittävästi, ja tavoitteena on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkälle. Tässä kaikessa kotihoidolla on merkittävä asema.

Kotihoito on sosiaali- ja terveydenhuollon muodostamana palvelukokonaisuus, johon kuuluvat kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon lisäksi tukipalvelut sekä omaishoidon tuki. Ajankohtainen kysymys tällä hetkellä on, kuinka kotihoidossa onnistutaan vastaamaan palvelujen lisääntyneeseen tarpeeseen mahdollisen henkilöstövajeen ja kiireen keskellä?

Kotihoidossa hoitajan työ koostuu välillisestä ja välittömästä työstä. Välillistä työtä ovat muun muassa toimistotyö, matka-ajat, koulutukset ja palaverit. Kotihoidossa tulisi palvelutarpeen kasvaessa lisätä nimenomaan välittömän asiakastyön osuutta. Hoitajien käyntien oikea-aikaisuus ja palvelun tarjoaminen asiakkaalle silloin kun se on suunniteltu ja luvattu on yksi niistä keinoista, joilla kotihoidon asiakkaiden hoidon täsmällisyyttä ja hoitajien arkea voidaan selkiyttää.

Optimointi tukee työnjakoa ja huomioi tauot

Koska kotona asuu yhä iäkkäämpiä ihmisiä ja palveluiden tarve kasvaa, on myös teknologian kehittyminen yksi kotihoidon kehityksen merkittävä tekijä. Kotihoidon käyntien optimointi siihen tarkoitetulla järjestelmällä korvaa manuaalisen työjärjestyssuunnittelun ja laskee automaattisesti tausta-asetusten perusteella matkoihin käytetyt ajat eri kulkuvälineellä tai kävellen. Optimointi ottaa huomioon myös henkilökunnan tauot. Optimointiohjelman avulla kotihoidon muuttuviin työtilanteisiin voidaan reagoida nopeammin ja paremmin, eivätkä akuuttien poissaolojen sijaistukset kasaudu enää yksittäisten tiimien harteille.

Optimointiohjelman avulla työt voidaan – taustatekijät ja asiakastarpeet huomioiden – jakaa mahdollisimman optimaalisesti työntekijöiden kesken ja näin lisätä työnjaon läpinäkyvyyttä.
Kun kotihoidon henkilökunnan tauot, siirtymät ja käytettävät kulkuneuvot ovat tiedossa, vältetään käyntien päällekkäisyyttä ja hoitajan reitti on realistinen toteuttaa. Tällöin vähennetään kotihoidon työn kuormittavuutta ja lisätään työhyvinvointia kotihoidon vaativassa ja hektisessä ympäristössä.

Optimointiohjelman avulla työpäiviä ja tilanteita eri ajanjaksoille voidaan simuloida, ja esihenkilön näkökulmasta toiminnan suunnittelu helpottuu, kun tarvittava tieto käytössä olevista resursseista on reaaliaikaista. Tiedot työvuoroista voidaan myös siirtää automaattisesti optimointiohjelmaan. Ajantasainen raportointitieto on aina käytettävissä tukien organisaation tiedolla johtamista, toiminnan suunnittelua, asiakkaiden hoidon laatua ja oikea-aikaisuutta. Henkilökunta voi keskittyä tärkeimpään eli kotihoidon asiakkaiden hyvään hoitoon ja välittömään asiakastyöhön.

Omahoitajuuden merkitys kotihoidossa on suuri, jotta hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutuisivat mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Toiminnanohjausjärjestelmässä jokaiselle asiakkaalle voidaan määritellä omahoitajaryhmä, johon liitetään esimerkiksi ikääntyneen oma hoitaja, oma sairaanhoitaja ja oma lääkäri. Kun työnjakoa kotihoidon käynneille optimoidaan, järjestelmässä voidaan painottaa nimenomaan omahoitajuuden toteutumista. Optimointiohjelman painotusvaihtoehtojen myötä organisaatio voi tarkastella ja kehittää myös omaa toimintaansa, jotta omahoitajuus toteutuu käytännössä parhaiten. Omahoitajuuden painottamisen lisäksi kotihoidon hoidon laatuun voidaan vaikuttaa mobiilikirjaamisen työkaluilla.

Kätevä kirjaaminen ja tiedot mukana mobiilissa

Kotihoidossa ja kotiin vietävien palveluiden yhteydessä asiakaskirjaukset toimivat tärkeinä työvälineinä eri prosessien toteuttamisessa. Tiedon tallentamisen lisäksi ne toimivat työskentelyn apuna sekä työntekijälle että asiakkaalle ja asiakkaan omaiselle koko asiakkuuden ajan. Helppo ja sujuva kirjaaminen keventää hoitajien työkuormaa, jolloin hoitaja saa työrauhan ja voi keskittyä asiakkaiden hoitoon.

Kotihoidossa mobiilikirjaamisen avulla hoitajalla on aina mukanaan asiakkaan ajan tasalla olevat riskitiedot, lääkitystiedot ja käyntitehtävän sisältö. Käyntikirjaus voidaan tehdä reaaliajassa jokaisen käynnin yhteydessä, jolloin kaksoiskirjaaminen poistuu, virheiden mahdollisuus vähenee ja sitä myöten kirjaamisen laatu paranee. Mobiilikirjaaminen vähentää osaltaan hoitajan työn kuormittavuutta vaikuttaen näin myös työhyvinvointiin kotihoidon tiivistahtisessa ympäristössä.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran 10.6.2020, päivitetty 25.10.2021. 


Katso webinaaritallenteelta, miten kotihoidon arkea voidaan helpottaa optimoinnin avulla. 

New call-to-action

Tutustu Saga Kotihoito -tietojärjestelmään

Tiina Pohjonen

KIRJOITTAJA Tiina Pohjonen

tiina.pohjonen@mediconsult.fi

Tiinalla on pitkä kokemus kotiin vietävien palveluiden ratkaisuista.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 10/05/2023

Esko Systems hankkii suun terveydenhuollon tietojärjestelmän Mediconsultilta

Esko Systemsin Esko APTJ-kokonaisuutta täydentäväksi suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmäksi on valittu kotimaisen Mediconsult Oy:n Saga Suun terveydenhuolto. Aiemmin osaksi Esko-kokonaisuutta on valittu niin ikään Mediconsultin Saga...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta