Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

[Vieraskynä] Tiedonkulku yli rajojen luo vaikuttavaa kuntoutusta

Jarno Talvitie - 02/12/2019

Mediconsult järjesti kuntoutustoimialan asiakkailleen syksyllä asiakaspäivän, jossa pääsin kertomaan kuntoutuksen toimialan tilanteesta ja Kuntoutuksen toimialayhdistyksen (KTAY) ajankohtaisesta edunvalvonnasta. 

Kuntoutustoimialalle on tyypillistä, että palvelut tukevat ja täydentävät useita palvelujärjestelmän toimintamuotoja. Kuntoutus sijoittuukin terveydenhuollon, sosiaalihuollon, työvoimahallinnon ja opetustoimen rajapintaan.

Useiden toimintamuotojen lisäksi kuntoutuksen moninaista kenttää kuvaa laaja palveluntuottajien kirjo, sillä ala on painottunut yksityisiin tuottajiin. Jopa 60 % kuntoutuspalveluista on yksityisten toimijoiden tuottamia, joten yksityissektorin osuus tuotannosta on merkittävä. Yksityiset toimijat tuottavat myös sellaisia kuntoutuspalveluja, joita julkinen puoli tuottaa vain vähän tai ei lainkaan.

Kuntoutus kiinteämmäksi osaksi palvelujärjestelmää

Monta kertaa kuntoutuspalvelut ovat yksi osa henkilön saamien palvelujen kokonaisuudessa. Jotta palvelujen kokonaisuus ja palveluprosessit ovat sujuvia ja tarpeenmukaisia, tulee lainsäädäntöä, toimintatapoja sekä tietojärjestelmiä kehittää huomioimaan ihmisten liikkuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän eri osissa.

Kuntoutuksen toimialayhdistyksen tavoitetilana on potilas- ja asiakastiedon hyödyntäminen tehokkaasti ja yhdenvertaisesti tuottajien välillä. Asiakaslähtöisen, monituottajuutta tukevan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys ovat sujuvasti organisaatio- ja muiden rajojen yli liikkuvat tiedot. Tiedon tulee kulkea eri tasoilla sosiaali- ja terveydenhuollon rajojen yli, yhtä lailla kuin yksityisten ja julkisten palveluntuottajien välillä.

Integraatio onkin ennen muuta asiakkaan etu. Vaikuttavan palvelutuotannon edellytyksinä voidaan pitää kolmenlaista integraatiota: tieto-, palvelu- ja toiminnallista integraatiota. Tietointegraatiolla tarkoitetaan tietojen saatavuutta organisaatio- ja hallintorajojen yli. Tietoon perustuvalla palvelukokonaisuuksien hallinnalla eli palveluintegraatiolla varmistetaan, että asiakas saa palvelunsa oikea-aikaisesti ja saumattomasti palvelujärjestelmän eri osissa. Toiminnallinen integraatio puolestaan tarkoittaa eri toimijoiden tuottamien palveluiden sitomista yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa asiakkaalle on laadittu suunnitelma, joka pitää sisällään hänelle kullakin hetkellä tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Yksittäisenä merkittävänä toimenpiteenä nostaisin esille ostopalveluvaltuutuksen, joka täytyy saada pikaisesti laajaan käyttöön. Valtuutuksen avulla mahdollistetaan sujuva tiedon liikkuminen palvelunjärjestäjien ja -tuottajien välillä.

Kanta-yhteys edellytyksenä tiedonkululle

Lähtökohtana on, että kaikkien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien tulee liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi mahdollisimman pian. Sosiaalihuollon palveluntuottajien osalta liittymisvelvoitteen takaraja on vielä avoin. Lainsäädännöstä tulevan pakon lisäksi integroitumista valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin ajavat myös palvelunjärjestäjät, jotka yhä useammin edellyttävät Kanta-palveluiden käyttöä esimerkiksi tarjouspyynnöissä.

Kuntoutuksen toimialayhdistys lähestyy Kantaan liittymistä sen palvelujärjestelmään tuomien hyötyjen ja mahdollisuuksien näkökulmasta. Kanta-yhteys muun muassa parantaa tiedonkulkua, mikä on oleellista erityisesti kuntoutusasiakkaan kannalta. Kannan mahdollistama ostopalveluvaltuutus edistää myös tiedonkulkua. Toinen merkityksellinen kokonaisuus liittyy muutoksen toteuttamiseen ja vaikutuksiin. Yksittäisten palveluntuottajien näkökulmasta on tärkeää, että muutosprosessi on suunnitelmallinen, hallittu ja kustannustehokas. Tietojärjestelmätoimittajat ovat osaltaan avainasemassa tukemassa palveluntuottajia Kanta-vaatimukset täyttävien järjestelmien käyttöönotoissa ja muutosprosessissa.

—Jarno Talvitie, elinkeinopoliittinen asiantuntija, KTAY

Kuntoutuksen toimialayhdistys (KTAY) on yksityisten kuntoutuspalvelujen tuottajien yhteistoiminta- ja edunvalvontaorganisaatio. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa kuntoutuksen toimialan yleisten ja yhteisten toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kuntoutuksen määrälliseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi sekä toimia jäsentensä yhteistoiminnan edistäjänä, edunvalvojana ja edustajana. 

Jarno Talvitie

KIRJOITTAJA Jarno Talvitie

Lisää samasta aihealueesta

Pauli Nurmi - 07/03/2022

SaaS-palvelu tuo vaivattomuutta – mistä on kyse?

SaaS, Software as a Service, tarkoittaa vapaasti käännettynä ohjelmistopalvelua. Se on asiakkaalle helpoin tapa ottaa ohjelmisto käyttöön. Asiakas voi keskittyä olennaiseen samalla kun palveluntarjoaja hoitaa ohjelmiston ylläpidon.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta